ALGEMENE VOORWAARDEN DANNY LANKERS FOTOGRAFIE

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Danny Lankers Fotografie: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Consument: natuurlijke persoon, al dan niet in uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat met Danny Lankers Fotografie.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
Dag: kalenderdag.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij/Consument, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij/Consument gewenste gebruik van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij/Consument te worden vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij/Consument de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij/Consument in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij/Consument.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij/Consument enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.
4.5 Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Danny Lankers Fotografie te melden.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij/Consument zou leiden.

6. Opdracht

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij/Consument om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij/Consument en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij/Consument voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij/Consument op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Levering

Indien de workshop of cursus niet op de overeengekomen datum doorgang kan vinden door of vanwege Danny Lankers Fotografie, zal de overeenkomst worden ontbonden en zal consument de reeds betaalde vergoeding terugbetaald krijgen.

8. Workshops/cursussen

8.1 Een workshop/cursus vindt plaats op de daartoe vooraf bekendgemaakte datum en plaats.
8.2 Workshops/cursussen kunnen tot twee weken voor de overeengekomen uitvoerdatum, door Danny Lankers Fotografie van plaats en datum worden gewijzigd.
8.3 Indien Danny Lankers Fotografie wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke redenen niet in staat is de workshop/cursus op overeengekomen uitvoerdatum te laten plaatsvinden, zal Danny Lankers Fotografie dit minstens 1,5 uur voor aanvang aan de deelnemers melden. Danny Lankers Fotografie zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie aan de deelnemers bekendmaken.
8.4 Wijziging van plaats of datum geeft de deelnemer aan de workshop/cursus geen recht op restitutie van reeds betaalde, tenzij voor deelnemer blijvend onmogelijk is geworden om aan de workshop/cursus deel te nemen.
8.5 Annulering door de consument vier weken voor aanvang van de workshop/cursus is kosteloos. Tot twee weken voor aanvang is 50% verschuldigd van de totale som. Daarna is restitutie niet mogelijk.

9. Vouchers en cadeaubonnen

9.1 Danny Lankers Fotografie kan van cadeaubonnen en vouchers gebruik maken, al dan niet door derden uitgegeven.
9.2 Danny Lankers Fotografie biedt consument tegen inlevering van de voucher en/of cadeaubon eenmalig het op de voucher en/of cadeaubon vermelde voordeel of tegoed.
9.3 Op vouchers en/of cadeaubonnen door derden uitgegeven, zijn de voorwaarden van deze derde die ten tijde van het afnemen van de voucher en/of cadeaubon aan de consument ter hand zijn gesteld, van overeenkomstige toepassing.
9.4 Consument dient alle gevraagde gegevens van de voucher en/of cadeaubon op de daartoe bestemde velden op de website van Danny Lankers Fotografie in te vullen.
9.5 Vouchers en/of cadeaubonnen zijn een jaar geldig, tenzij anders vermeld.
9.6 Vouchers en/of cadeaubonnen kunnen niet voor contant geld worden ingewisseld of voor andere producten/diensten dan hetgeen op de voucher en/of cadeaubon vermeld.
9.7 Vouchers en/of cadeaubonnen kunnen maar 1 keer worden gebruikt en moeten in 1 keer worden besteed, een eventueel restant komt te vervallen.
9.8 Consument kan een voucher en/of cadeaubon nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken, bijvoorbeeld om ná aankoop van een product en/of dienst alsnog de voucher en/of cadeaubon op die aankoop te willen gebruiken.
9.9 Wanneer fouten aan het licht komen in de manier waarop het voordeel of tegoed op de voucher en/of cadeaubon wordt toegekend of verrekend, waaronder tevens begrepen onverwachte, onvoorziene en/of door Danny Lankers Fotografie ongewenste effecten, is Danny Lankers Fotografie gerechtigd, bepaalde vouchers en/of cadeaubonnen op te schorten of in zijn geheel in te trekken. In dat geval zullen de rechten van consument die te goeder trouw de betreffende vouchers en/of cadeaubonnen wil gebruiken naar eigen inzicht van Danny Lankers Fotografie behandeld worden gecompenseerd.

10. Intellectueel eigendom

10.1 Danny Lankers Fotografie is rechthebbende van alle door haar vervaardigde werken van intellectuele eigendom, waaronder doch niet uitsluitend de werken die worden geleverd, tijdens de workshop/cursus worden getoond of geleverd of die via de website te zien zijn. Consument mag daarom de werken van Danny Lankers Fotografie niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Danny Lankers Fotografie.
10.2 Consument mag aantekeningen van de workshop/cursus maken. Het is niet toegestaan om opnames, bijvoorbeeld door middel van foto’s, video’s en/of geluidsopnames, van de inhoud van de workshop/cursus te maken.
10.3 De door Danny Lankers Fotografie voor de workshop/cursus ter beschikking gestelde lesmaterialen en samenvattingen daarvan mogen door consument uitdrukkelijk niet openbaar worden gemaakt en verveelvoudigd en niet met derden worden gedeeld.
10.4 Indien consument niet aan de licentie uit dit artikel voldoet en het intellectueel eigendomsrecht of auteursrecht, zoals beschreven in artikel 11 van Danny Lankers Fotografie schendt, is consument, naar keuze van Danny Lankers Fotografie, danwel de werkelijke schade, danwel ter vervangende schadevergoeding € 1.000,- per dag en per inbreuk met een maximum van € 80.000,- aan Danny Lankers Fotografie verschuldigd.

11. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

12. Portretrecht

Foto’s die door Danny Lankers Fotografie of een derde, tijdens de workshop/cursus worden gemaakt, waar consument herkenbaar op is afgebeeld, mag zonder voorafgaande toestemming door Danny Lankers Fotografie ter promotie van de dienst worden gebruikt, waaronder maar niet uitsluitend voor advertenties, interviews en artikelen op websites en (social media) platformen van Danny Lankers Fotografie.

13. Privacy

13.1 De privacyverklaring van Danny Lankers Fotografie is van overeenkomstige toepassing.
13.2 Ten behoeve van het leveren van de diensten en het verbeteren van de diensten en de website, worden door Danny Lankers Fotografie gegevens van consument verzameld en verwerkt.
13.3 Danny Lankers Fotografie verzamelt ten minste de door consument ter beschikking gestelde gegevens, waaronder naam en e-mailadres, nadat deze zich voor een workshop/cursus heeft aangemeld of op de website is ingelogd.
13.4 Danny Lankers Fotografie verzamelt tevens de door consument voor de diensten gebruikte IP-adressen, om zodoende te kunnen monitoren of consument derden geen ongeautoriseerde toegang tot de website zal verschaffen.
13.5 Consument met het gebruik van cookies door Danny Lankers Fotografie akkoord te gaan, ten behoeve van de bestelling of anderszins om het leveren van diensten door Danny Lankers Fotografie mogelijk te maken en toegang tot de website beschikbaar te houden.
13.6 Consument heeft het recht de toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken, het recht om diens gegevens in te zien, het recht om gegevens te wijzigen of aan te vullen, het recht om gegevens te wissen en het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook heeft consument het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van gegevens. Consument kan hiertoe per e-mail een verzoek indienen bij Danny Lankers Fotografie.

14. Licentie

14.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij/Consument wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
14.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
14.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 14.2 genoemde exploitatierecht.
14.4 Het is de Wederpartij/Consument niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
14.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij/Consument niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

15. Inbreuk op auteursrecht

15.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
15.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

16. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

16.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
16.2 De Wederpartij/Consument neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
16.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij/Consument een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

17. Aansprakelijkheid en rechten van derden

17.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
17.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij/Consument niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
17.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
17.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij/Consument een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij/Consument en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

18. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij/Consument hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij/Consument heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

19. Rechts- en forumkeuze

19.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
19.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij/Consument, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

© 2008-2021 DANNY LANKERS FOTOGRAFIE © Alle rechten voorbehouden

Professionele architectuurfotografie, interieurfotografie, exterieurfotografie, vastgoedfotografie, bedrijfsfotografie, portretfotografie, reportagefotografie

De Landerije   |   Roosendaal   |   +31 624 543 353   |   contact@dannylankersfotografie.nl   |   KvK nr: 54058260

Op alle overeenkomsten en leveringen van Danny Lankers Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden Danny Lankers Fotografie en Privacyverklaring Danny Lankers Fotografie van toepassing